top of page

For You/On Hope:

 

 

1. Contemplate. For solace, decide what is needed.

 

2. Intention. Place aspirations to grow, to become part of you. Visualise and write below:

 

3. Sew[1]. Best grown in pots[2], not to be planted in nature: eco-systems are fragile.

 

4. Warmth. For power, place closer to sunlight.

 

5. Nurture[3]. Affirmations will blossom. Water lightly every few days[4].

 

6. Trust. Intentions are emerging. Move to larger pots as seedlings grow. If necessary, try again.

 

7. Harvest. Gather as leaves appear.

 

8. Ingest. Infusion: Steep a handful of leaves in boiling water[5].

 

9. Tend. Occasional cutting inspires new growth.

 

10. Share[6]. Gift to networks. 

 

Ingredients:

 

[1] Sew in multi-purpose or soil-based compost.

[2] Ideally a seed tray, modular tray or small pots. Preferably biodegradable homemade paper pots or recycled food containers. Cut and soak paper. Plant 0.5cm in compost, provide drainage holes. Water generously. During germination cover with plastic to retain moisture. Remove when sprouts appear.

 

[3] Speak to your seedlings, remind them of aspirations.

 

[4] Keep soil moist. Do not overwater.

 

[5] Breathe aroma. Drink up to 3 times daily.

 

[6] Gift to friends. Gift to strangers. Take root cuttings to propagate in water and re-plant. 

**

For You/On Hope:

 

 

1. Myfyrio. Er mwyn cysur, penderfynwch beth sydd ei angen.

 

2. Bwriad. Gosodwch ddyheadau i dyfu, i ddod yn rhan ohonoch chi. Dychmygwch ac ysgrifennwch isod:

 

3. Hau[1]. Maen nhw’n tyfu orau mewn potiau[2], ni ddylid eu plannu ym myd natur: mae eco-systemau’n fregus.

 

4. Cynhesrwydd. Er mwyn pŵer, gosodwch nhw’n nes at olau’r haul.

 

5. Meithrin[3]Bydd geiriau o gadarnhad yn blodeuo. Dyfriwch yn ysgafn bob ychydig ddyddiau[4].

 

6. Ymddiriedaeth. Mae bwriad yn dod i’r amlwg. Symudwch i botiau mwy wrth i’r eginblanhigion dyfu. Os oes angen, rhowch gynnig arall arni.

 

7. Cynaeafu. Casglwch wrth i’r dail ymddangos.

 

8. Yfed. Trwytho: Rhowch lond llaw o ddail mewn dŵr berw[5].

 

9. Gofalwch. Mae tocio’n achlysurol yn ysbrydoli twf newydd.

 

10. Rhannu[6]. Rhowch rodd i’ch rhwydweithi

 

 

Cynhwysion: 

 

[1] Dylech hau mewn compost amlbwrpas neu bridd.

[2] Yn ddelfrydol mewn hambwrdd hadau, hambwrdd modwlar neu botiau bach, neu byddai’n well mewn potiau papur bioddiraddadwy wedi’u creu gennych chi neu mewn cynwysyddion bwyd wedi’u hailgylchu. Torrwch y papur a’i wlychu. Plannwch 0.5cm mewn compost, gan greu tyllau draenio. Dyfriwch yn hael. Yn ystod eginiad, gorchuddiwch â phlastig i gadw’r lleithder. Tynnwch hwn pan fydd blagur yn dod i’r golwg.

 

[3] Siaradwch gyda’ch eginblanhigion, adroddwch eiriau o gadarnhad.

 

[4] Cadwch y pridd yn llaith. Peidiwch â dyfrio gormod.

 

[5] Anadlwch yr arogl. Yfwch hyd at dair gwaith y diwrnod.

 

[6] Rhodd i ffrindiau. Rhodd i ddieithriaid. Cymerwch doriadau o’r gwreiddiau i’w lluosogi mewn dŵr a’u hail-blannu. 

00:00 / 01:43
bottom of page